HURUF VOKAL

Jumaat, 16 April 2010

SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU

2.1 Penyelarasan dan Perlaksanaan Ejaan Rumi

Sistem ejaan bahasa Melayu telah bermula pada tahun 1904 dan diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sistem ejaan tersebut adalah seperti berikut:
(i) Huruf vokal: a, e, i, o, u
(ii) Huruf diftong: ai, au, oi
(iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal
(iv) Huruf konsonan gabungan: gh, kh, ny, ng, sy


2.1.1 Huruf Vokal

Dalam bahasa Melayu ada enam fonem atau bunyi vokal standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o, u seperti dalam rajah di bawah.

TEKNIK MERUMUSKAN KARANGAN

Selasa, 13 April 2010

LANGKAH PERTAMA: MEMBACA PETIKAN KARANGAN

Langkah pertama ialah membaca petikan karangan yang diberi dan memahami kandungannya. Bagaimanakah caranya membaca petikan karangan yang diberi?
Bagaimana pula cara untuk memahami petikan itu?

a. Mengenal erti perkataan-perkataan

b. Mengenal organisasi dalam karangan atau bagaimana idea-idea disusun oleh penulisnya


d. Keupayaan berfikir secara logik

1. Sebelum memulakan bacaan sesebuah petikan karangan, antara soalan yang mungkin ditanya ialah:

a. Adakah pembacaan itu untuk mengetahui sama ada bahan itu menarik atau tidak, patut dibaca dengan teliti atau tidak atau perlukah ditolak sahaja bahan bacaan itu kerana tidak perlu ketika itu?

b. Adakah pembacaan ketika itu semata-mata untuk mencari dan mendapatkan maklumat tertentu dengan secepat mungkin?

c. Adakah pembacaan untuk kefahaman yang seluruhnya supaya bahan yang dibaca dapat diingat dengan baik?

d. Adakah pembacaan itu dibuat untuk mengesan binaan-binaan karangan untuk kemudiannya dirumuskan?

e. Apakah tujuan pembacaan itu dibuat? Untuk mendapat maklumat, untuk menelaah, untuk membuat rumusan, untuk peperiksaan dan sebagainya?


2. Semasa membacanya pula, antara soalan yang mungkin ditanya ialah:

a. Apakah agaknya yang dihuraikan oleh penulis dalam karangannya?

b. Adakah penulis menghuraikan sesuatu seperti yang telah disangka oleh pembaca?

c. Adakah penulis mengajak pembaca berfikir secara mendalam tentang sesuatu hal atau adakah dia menghuraikan sesuatu tentang apa yang sudah pun diketahui oleh pembaca?

d. Bagaimanakah penulis mengorganisasikan tulisannya? Bagaimanakah pemerengganannya? Bagaimanakah isi utama dan isi-isi sampingan ditampilkan?
Bagaimana pula kesimpulannya?

e. Adakah penulis membuat kesimpulan yang muktamad, memberi suatu tafsiran
yang sempit atau sebaliknya, adakah dia memberi peluang kepada pembaca
membuat tafsiran sendiri?

3. Selepas membaca teks ,soalan-soalan yang mungkin ditanya ialah:

a. Dapatkah diceritakan semula atau dihuraikan semula kepada diri sendiri atau kepada orang lain tentang apa yang dibaca.

b. Dapatkah diberi satu tajuk bagi satu perenggan, bagi keseluruhan teks ataupun bagi sesuatu berita yang telah dibaca?

c. Dapatkah diingati isi-isi sampingan dan juga detail-detail, jika dirasakan perlu?

d. Jelaskan bagaimana idea-idea dalam teks itu terjalin hingga menjadi satu kesatuan?

e. Dapatkah isi yang telah dibaca itu disusun semula?

f. Dapatkah dirumuskan apa yang telah dibaca?


LANGKAH KEDUA: MENGANALISIS BINAAN KARANGAN

Telah dinyatakan sebelum ini bahawa sesebuah karangan akan terbina daripada tiga bahagian, iaitu bahagian pendahuluan, bahagian tubuh, dan bahagian penutup atau kesimpulan.

Biasanya para pelajar tidak menghadapi masalah untuk mengenal pasti isi utama
dan kesimpulan sesebuah karangan yang diberi. Masalah utama para pelajar ialah untuk menentukan isi-isi sampingan karangan itu. Antara bentuk isi-isi sampingan ialah;

a. Fakta
b. Pendapat
c. Perbandingan
d. Contoh atau kes
e. Pendapat penulis
f. Definisi

g. Pengalaman peribadi
h, Huraian mendalam
i. peribahasaPanduan untuk memilih isi sampingan yang dikemukakan oleh Abdullah Hassan (1993) boleh digunakan oleh para pelajar.

i. Ambil satu contoh atau kes sahaja (yang dianggap paling penting) jika
terdapat lebih daripada satu contoh atau kes dalam karangan.

ii. Ayat-ayat yang memberi penjelasan lanjut terhadap sesuatu pendapat tidak
perlu diambil isinya.

iii Jenis-jenis isi sampingan yang perlu dikekalkan ialah:

a. Fakta-fakta utama
b. Contoh atau kes utama
c. Pendapat
d. Perbandingan

iv. Jika petikan karangan yang diberi tidak mengandungi banyak isi sampingan yang penting, barulah isi-isi sampingan yang kurang penting dimasukkan. Pemasukan isi-isi sampingan yang kurang penting itu perlulah dibuat berdasarkan keutamaan peranannya dalam karangan.

v. Apabila teks asal mengandungi banyak isi, cara mengeluarkan isi ialah
dengan mengekalkan isi-isi yang amat penting dan diikuti isi-isi penting,
dan diikuti kurang penting jika ada ruang.LANGKAH KETIGA: MENULIS RUMUSAN KARANGAN

Ayat pertama yang perlu ditulis ialah isi utama karangan

Para pelajar perlu menggunakan perkataan atau ayat-ayat sendiri sewaktu menulis rumusan

Seelok- eloknya isi utama itu hendaklah ditulis dengan bahasa yang mudah supaya mudah difahami oleh pembaca.

Selepas menuliskan isi utama, barulah anda beralih kepada isi-isi sampingan.

Daripada pelbagai isi sampingan yang ada, pilihlah isi sampingan yang paling penting, diikuti yang penting, dan seterusnya jika ada ruang, isi yang kurang penting.

sebaik-baiknya isi-isi sampingan itu ditulis dalam sebuah perenggan.

Terdapat petikan karangan yang tidak mempunyai kesimpulan. Jika demikian para pelajar hendaklah menulis kesimpulan sendiri berdasarkan persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam karangan tersebut.

LANGKAH KEEMPAT: MENYEMAK RUMUSAN KARANGAN

Langkah menyemak semula karangan amat penting, terutamanya untuk mengelakkan markah bahasa rumusan menjadi terlalu rendah.

Kesilapan ejaan perkataan, penggunaan ayat, tanda bacaan, imbuhan, dan segala aspek kebahasaan akan dapat diperbetulkan dengan membuat semakan ini.

Tanpa semakan, kesilapan itu akan menyebabkan markah bahasa rumusan para pelajar menjadi kurang.

Selain itu, para pelajar juga dapat memastikan panjang rumusan karangan itu menepati jumlah perkataan yang dikehendaki.

Seandainya jumlahnya lebih, maka dalam semakan ini pemotongan rangkai kata atau perkataan yang tidak perlu boleh dilakukan.

Sebaliknya jika jumlahnya terlalu kurang daripada batasan yang diberi, maka masa menyemak ini dapat digunakan untuk menambah isi-isi sampingan yang tertinggal.


Antara bentuk isi-isi sampingan ialah;

a. Fakta
b. Pendapat
c. Perbandingan
d. Contoh atau kes
e. Pendapat penulis
f. Definisi
g. Pengalaman peribadi
h, Huraian mendalam
i. Petikan
j. Perumpamaan, kata-kata hikmat, peribahasa.


Namun jenis-jenis isi sampingan yang boleh dikekalkan sebagai isi sokongan ialah :

a. Fakta-fakta utama
b. Contoh atau kes utama
c. Pendapat
d. Perbandingan
SOALAN RUMUSAN-STPM 2006

Iklan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pengguna(IU=inti1) selain memujuk penguna supaya membeli barang atau perkhidmatan(IU=inti2), iklan juga berperanan memberikan maklumat berkenaan dengan sesuatu produk. Iklan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepercayaan pengguna terhadap sesuatu produk bahawa apa-apa yang diiklankan itu ialah sesuatu yang penting. Berbagai-bagai cara digunakan untuk memujuk dan menarik perhatian para pengguna. Antara caranya ialah penggunaan media, seperti surat khabar, majalah, radio, televisyen, papan iklan dan risalah.
Industri pengiklanan berkembang dengan begitu pesat di seluruh dunia dengan dan melibatkan perbelanjaan yang amat besar setiap tahun. Di Malaysia, pengiklanan merupakan bidang komersial yang menguntungkan dan cepat berkembang. Pada tahun 1985, perbelanjaan untuk tujuan pengiklanan berjumlah RM 419 juta. Jumlah itu meningkat kepada beberapa billion ringgit dalam jangka masa tidak dampai 20 tahun. Agensi pengiklanan sentiasa mencari kaedah terbaik untuk menarik perhatian para pengguna terhadap imej dan jenama sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditonjolkan. Mereka menggunakan strategi psikologi dan psikoanalitik untuk mempengaruhi pengguna supaya membeli produk yang diiklankan.
Pihak pengeluar dan pengiklan juga telah menambah fungsi sesuatu barang. Imej yang selalu diketengahkan oleh beberapa iklan ialah golongan remaja yang segak apabila menggunakan sesuatu produk biarpun harganya mahal dan tidak mampu dibeli oleh mereka. Bagi iklan syampu dan produk kecantikan, para pengiklan biasanya mengetengahkan model yang cantik untuk memperdayakan pengguna bahawa dengan menggunakan produk keluaran mereka, pengguna juga akan kelihatan menawan seperti model tersebut. Hal ini membuktikan bahawa terdapat iklan tertentu yang gagal memenuhi ciri yang dikehendaki dalam sesuatu iklan komersial.
Satu lagi taktik yang sering digunakan oleh pengiklan adalah dengan mengusik perasaan pengguna. Pengiklan mewujudkan keadaan bimbang kepada pengguna dengan pelbagai cara termasuklah memperlihatkan individu yang diketepikan oleh rakan atau pasangannya apabila mukanya berjerawat, rambutnya berkelimumur, kulitnya gelap, badannya berbau, badannya gemuk dan sebagainya. Iklan sebegini sengaja menimbulkan keraguan dan rasa bersalah pengguna jika mereka tidak menggunakan produk yang dikeluarkan oleh pengiklan.
Iklan seharusnya mengingatkan pengguna tentang barang atau perkhidmatan dan memberikan keyakinan kepada para pembeli bahawa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Iklan yang baik seharusnya mempunyai daya tarikan yang menyentuh keinginan pengguna dengan menunjukkan bahawa barang yang diiklankan itu menepati fungsi yang dikehendaki. Kegagalan iklan melaksanakan peranannya itu lambat laun akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam kalangan pengguna.
Sehubungan dengan itu, sudah tiba masanya Kod Amalan Pengiklanan Malaysia diperketat untuk mengelakkan pengiklan daripada terus membuat dakwaan yang tidak berasas dan mengelirukan. Tindakan yang lebih tegas perlu diambil terhadap pengiklan yang menipu pengguna dengan menyelitkan unsur lucah dan menjadikan unsur seks sebagai daya tarikannya. Pengeksploitan wanita dan kanak-kanak melalui iklan perlu dihentikan dengan memastikan bahawa model yang digunakan bersesuaian dengan produk yang diiklankan.

JAWAPAN RUMUSAN

SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK

5.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak).

5.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya.

5.1 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan. Bagaimanapun, pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris.

5.2 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja, bukan pada sajak.


5.3 Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. Maklumat pada butiran 4.3 di atas hendaklah disertakan.

5.4 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja.

5.5 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK, GAYA, NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah).

5.6 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan, Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD.

5.7 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :-5.9.1 TEKNIK

a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara.


b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini.

c) Sebagai contohnya, ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan, kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai. Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. Gerakan-gerakan begini, jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan), membantu menjadikan persembahan berkesan.


d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan. Selain itu, peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. Ertinya, manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini.


e)Muzik juga teknik. Muzik latar adalah dibenarkan, tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan.5.9.2 GAYA

a)Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. Yang pertama, deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. Kedua, walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak, namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga, tingkat hafalannya tidak cukup. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan.

b)Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language), gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan.

c)Mimik muka juga adalah gaya. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan.

d)Selain itu, pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton, manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas.


5.9.3 NADA

a)Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik, marah, sinis, sedih, romantis dan sebagainya.

b)Setelah nada sajak dikenali dengan betul, pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak.


5.9.4 SUARA

a)Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan, disederhanakan dan ditinggikan pada tempat-tempat yang sesuai. Yang dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu, yang dalam bidang muzik disebut bas, tenor dan soparno.

b)Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu.5.9.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM
(Termasuk markah bonus dan pemotongan markah)

a) Konsep Penghayatan

Kejayaan deklamator mengemukakan teknik, gaya, nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu.

b) Kelemahan dan Pemotongan Markah

Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu.

i) Salah atau Lemah Sebutan

Jika kata “payung” disebut “payon”, “keramat” disebut “keramak”, “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya, markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali, tetapi pemotongan hanya sekali.


ii) Ketersasulan

Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan, markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah.


iii) Tersalah Perkataan

Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul, kerana dalam hal tersalah perkataan, tiada pembetulan dibuat. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan sajak berubah. Ini menyebabkan pemotongan mungkin sehingga 10 markah. Jika perkataan “tidak” disebut “tiada”, makna keseluruhan sajak tidak berubah. Markah yang dipotong hanyalah satu.iv) Tertinggal Bahagian Tertentu

Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu, malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. Hal ini menyebabkan bentuk, struktur dan mungkin maksud itu berubah. Oleh sebab kesannya besar, maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10, tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan.


v)Perlakuan Negatif Di Pentas

Perbuatan mengetuk mikrofon, membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional di pentas akan menyebabkan markah dipotong. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada tiga.


c)Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai.


5.9.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa.

NADA SAJAK

NADA SAJAK
Memahami nada sajak.
Nada
• berkaitan sikap dan semangat si penyajak ketika mengungkap isi sajak.
• Dalam satu sajak boleh terdapat lebih daripada satu nada.

A. Nada protes
• Nada suara keras, penentangan terhadap sesuatu yang berlaku.
• Ungkapan terhadap pengalaman atau pemeerhatian penyajak.
B. Nada kecewa dan hampa
• Diksi yang dipilih bernada lembut dan rendah.
• Mengimbangi emosi kecewa dan hampa.
• Perasaan yang benar-benar wujud mampu menghasilkan suara yang bertenaga.
C. Nada semangat dan harapan
• Menggunakan diksi yang keras.
• Memperjuangkan fenomena sosial yang berlaku.
• Juga berkaitan nasionalisme dan kecintaan kepada tuhan.
D. Nada simpati
• Memperlihatkan sikap penyajak terhadap sesuatu kejadian atau kehidupan.
E. Nada sinis
• Sindiran terhadap Sesuatu keadaan yang berlaku.
F. Nada romantis
• Lahir daripada jiwa yang mahu melepaskan diri dari alam kenyataan kepada alam fantasi atau khayalan.
• Lafaz mendayu, lembut, menusuk perasaan khalayak.
KESIMPULAN:
• Sebagai pembaca, kita perlu betul-betul melihat bagaimana emosi penyajak dipantulkan melalui pemilihan diksi.
• Setiap penyajak mengalirkan emosi melalui pemilihan diksi ketika mengahsilkan sajak.

SAYEMBARA DEKLAMASI PUISI

PANDUAN MENGANJURKAN SAYEMBARA DEKLAMASI PUISI


PENDAHULUAN

Deklamasi sajak sudah mendapat tempat di negara kita. Oleh sebab kedudukannya baik tetapi keseniannya tidak dikenali, maka kita berada dalam keadaan tidak menentu. Kebanyakan orang yang mengikuti deklamasi sajak secara sepintas lalu memperoleh kesan bahawa deklamasi ialah penyampaian sajak dengan suara yang kuat dan garang. Ini ditambah dengan aksi yang berlebih-lebihan, misalnya berdiri terkangkang, tangan diangkat tinggi, muka dikerut-kerutkan, dan lain-lain seumpamanya. Kita tidak menolak sebarang tekanan suara dan sebarang aksi, dengan syarat apa-apa yang dilakukan itu bersesuaian dengan karya yang dipersembahkan.

Guru memerlukan pedoman, sama ada untuk memantapkan deklamasi masing-masing, ataupun menjadi hakim yang mempunyai pegangan semasa bertugas. Anggapan sesetengah orang bahawa panel hakim bebas memberikan penilaian tanpa sandaran adalah anggapan yang meleset dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anggapan demikian menyebabkan peserta sayembara berada dalam keadaan tidak menentu, dan seratus peratus berserah kepada nasib.

PEMBAHAGIAN MARKAH

Seperti kebanyakan sayembara, markah penuh untuk sesuatu persembahan deklamasi ialah 100 yang dibahagikan kepada beberapa bahagian dan panel pusat GAPENA telah memperoleh pembahagian yang dianggap ideal dan tidak mudah dicabar. Pembahagian ini mungkin kelihatan masih umum di dalam kotak-kotak markah itu, tetapi menjadi jelas (walaupun tidak mungkin objektif sepenuhnya) apabila setiap bahagian didefinisikan serta dikemukakan contoh-contoh.

Yang di bawah ini ialah pembahagian markah seperti yang disebutkan.

Teknik ¦ 25 markah
Gaya ¦ 25 markah
Nada ¦ 25 markah
Suara ¦ 25 markah

Teknik
Teknik ialah cara menyampaikan isi. Definisi ini terlalu umum, dan jika kita membataskan lingkungannya, kita akan menganggap segala hal yang berkaitan dengan cara persembahan sebagai teknik. Untuk menentukan bahawa markah 25 itu wajar dengan lingkungan teknik, Maka panel penilai hendaklah menganggap perkara-perkara ini ialah teknik:

(a) Cara deklamator melangkah ke tempat yang ditentukan untuk dia mendeklamasikan sajak. Jika dia berlenggang secara hendak tak hendak, atau jika dia tersenyum tidak menentu dan melambaikan tangan kepada kawan-kawannya, atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan mood deklamasi, markah akan dipotong.


(b) Cara deklamator memulakan deklamasi. Jika permulaan itu terlalu asing berbanding keadaan sebelum ayat pertama diucapkan, markah akan dipotong.

(c) Gerakan tubuh badan hendaklah bersesuaian. Gerakan tangan, kepala, bahu dan lain-lain yang sesuai hendaklah berpadanan dengan deklamasi yang mantap.
(d) Gerakan bebas dibenarkan di atas pentas sahaja dan boleh menggunakan alat bantu yang bersesuaian dan tidak membahayakan.

Gaya
Gaya ialah penampilan keindahan yang matang. Definisi ini juga umum seperti definisi teknik, dan lingkungannya hendaklah ditentukan untuk mendapatkan keselarasan dalam penilaian. Sesiapa yang biasa dengan deklamasi akan mudah memahami maksud gaya, kerana dia dapat mengenal keindahan penyampaian karya. Deklamator yang mantap memperlihatkan keyakinan di atas pentas. Gaya berkaitan dengan keyakinan, kerana deklamator yang tidak yakin mungkin tidak berjaya memaparkan keindahan.

Untuk menentukan had gaya itu sesuai dengan 25 markah yang diperuntukkan, hal-hal ini hendaklah diberi perhatian:

(a) Keyakinan yang terbayang pada wajah deklamator.
(b) Mimik muka yang berubah-ubah, sesuai dengan maksud bahagian-bahagian sajak.
(c) Keberanian menatap penonton untuk memperoleh kesan perhubungan antara deklamator dengan audiens.


Nada
Nada ialah istilah yang dipinjam dari bidang muzik. Seperti yang dapat kita fahami dalam muzik, nada hendaklah sejajar dengan maksud sesebuah karya. Dalam sajak, nada merupakan hasilan motivasi. Ini bermakna, alasan terciptanya sesebuah karya menentukan nada karya itu.

Dalam deklamasi, deklamator hendaklah mengenal pasti nada karya yang akan dipersembahkannya. Dia hendaklah mempersembahkan karya yang bernada protes dengan intonasi yang sesuai dengan protes. Demikian jugalah nada-nada yang lain.

Seseorang deklamator tidak semestinya menggunakan suara yang tinggi dalam deklamasi. Ini disebutkan kerana sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, sajak disampaikan dengan cara menekankan setiap kata. Deklamasi mungkin menepati deklamasi yang baik jika sajak yang dideklamasikan itu memuatkan kemarahan yang tidak terhingga.

Deklamator hendaklah mempelajari nada setiap sajak, dan nada itu hendaklah diterjemah ke intonasi dan tekanan ketika karya itu dipersembahkan. Panel hakim tentulah telah membaca karya-karya yang digunakan dalam sayembara, kerana tanpa berbuat demikian, panel hakim tidak dapat mengesan nada.

Sebutan dan Suara
Pada dasarnya, suara adalah anugerah Tuhan yang turut menentukan identiti seseorang. Kita mengenal suara seseorang seperti mana kita mengenal rupanya juga. Oleh sebab itu, ada kemungkinan muncul kebertuahan, iaitu suara yang baik akan "menghadiahkan" markah yang agak banyak.

Walau bagaimanapun, seseorang masih boleh berlatih untuk memperbaik suaranya. Dia boleh berlatih bersuara serak, bersuara dari dalam dan seumpamanya, untuk menimbulkan kesedapan orang mendengarnya.


Dalam penghakiman, panel hakim hendaklah mengambil perhatian terhadap penerbitan suara untuk disesuaikan dengan isi, gaya dan nada sajak. Perlu disebutkan, suara yang diada-adakan secara ketara (misalnya deklamator membesarkan ruang mulut untuk menerbitkan suara yang besar), tidak dapat dianggap suara yang baik. Oleh itu, jika didapati seseorang menerbitkan suara yang mengada-ngada, dan bertentangan dengan kematangan deklamasi, markah bahagian suaranya hendaklah dipotong.

Yang berkaitan dengan suara ialah sebutan. Deklamator hendaklah menggunakan
sebutan baku. Sebutan baku pun mungkin menimbulkan masalah kerana ada anggapan bahawa sebutan baku itu bermaksud sebutan yang mengikut ejaan seratus-peratus.

Sebenarnya, sebutan baku bahasa Melayu dikenal melalui tinjauan terhadap fonetik bahasa Melayu, di samping mengikut ejaan. Tidaklah betul anggapan bahawa bunyi hujung kata yang berakhir dengan huruf k dan t itu mesti ditebalkan. Sebenarnya, jika bunyi itu ditebalkan, timbul keadaan yang asing, kerana orang Melayu menyebut duduk, jebak, surut dan laut seadanya, tanpa menebalkan huruf k dan t yang mengakhirkan ejaan kata-kata itu. Dalam Sayembara Deklamasi Puisi Kebangsaan, sebutan yang menebalkan bunyi tertentu iaitu yang bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan fonetik Melayu akan dianggap satu kelemahan. Markah bahagian tersebut akan dipotong.

Kelancaran
Kelancaran (termasuk kefasihan) amat dituntut dalam menentukan deklamasi yang baik. Oleh sebab deklamator telah menghafal puisi yang akan disampaikannya, (atau dia membawa teks, kerana ini diizinkan, walaupun tidak digalakkan), maka markah tidak diberikan untuk bahagian ini, sebaliknya jika berlaku kesilapan, markah akan dipotong. Maksud di sini, setelah markah diperoleh hasil penilai aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas, jika terdapat kesilapan menyebutkan sepatah kata atau sejumlah kata (misalnya perkataan "telah" disebut "tidak", perkataan "jangan" disebut "jarang" dan seumpamanya), atau meninggalkan kata yang terdapat dalam teks asal, maka markah akan dipotong. Markah akan dipotong dengan banyaknya jika kesilapan itu (walaupun sepatah kata sahaja) menyebabkan keseluruhan maksud sajak berubah.

Perlu ditegas, bahawa markah juga akan dipotong jika deklamator menyebutkan sepatah atau sejumlah kata, kemudian disedari bahawa kata itu silap lalu disebutkan kata lain pula. Kelancaran terganggu kerana kesilapan demikian.

Untuk menentukan sajak dideklamasikan oleh deklamator itu tepat seperti yang terdapat dalam teks, panel penilai hendaklah menatap teks ketika deklamasi berlangsung. Jika terdapat kesilapan panel hendaklah memutuskan pemotongan markah dengan bijak sana, kerana terdapat jenis kesilapan yang tidak dapat dimaafkan.

Diubahsuai daripada "Pedoman Deklamasi Puisi untuk Sayembara Deklamasi Puisi Hari Kebangsaan 1996" oleh Rahman Shaari

ANTARA IALAH & ADALAH

Isnin, 5 April 2010

Perbezaan antara ‘ialah’ dengan ‘adalah’


Kata pemeri ‘ialah’ digunakan secara persamaan dan hadir di hadapan frasa nama seperti dalam ayat berikut:
“Itu ialah suara Edah”.


‘Ialah’ dalam ayat ini merupakan persamaan antara subjek ayat ‘itu’ dan predikat ayat ‘suara Edah’ yang merupakan frasa nama. ‘Adalah’ pula, digunakan secara huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama, seperti dalam ayat berikut:
“Vitamin C adalah baik untuk kesihatan badan”.

‘Adalah’ dalam ayat ini menghuraikan ‘vitamin C’ yang hadir sebelum frasa adjektif ‘baik untuk kesihatan badan’.

Kata sendi nama ‘untuk’ dan ‘bagi’ digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama dengan fungsi tertentu. Dalam konteks penggunaan yang menunjukkan kegunaan untuk sesuatu, kata sendi nama ‘untuk’ boleh bertukar ganti dengan kata sendi ‘bagi’. Contoh:

“Asrama untuk/bagi pelajar wanita sedang dibina.”

Dalam penggunaan yang menyatakan maksud bahagian yang diperuntukkan, ‘untuk’ tidak boleh bertukar ganti dengan 'bagi'. Contoh: “Hadiah itu untuk ibu” dan bukannya “Hadiah itu bagi ibu.”

Rujukan : DBP

ANTARA JUSTERU & JUSTERU ITU

Justeru atau justeru itu?Adakah perkataan "justeru" boleh dikategorikan sebagai penanda wacana? Mengapakah frasa "justeru itu" tidak boleh digunakan dalam wacana penulisan?


"Justeru" yang bermaksud kebetulan, , tepat, malahan, atau bahkan ialah Kata Tugas dan boleh hadir dalam ayat, klausa, frasa untuk mendukung tugas tertentu. "Justeru" juga merupakan penanda wacana yang sering digunakan oleh penulis dalam wacana tulisan, malah sering juga kita dengar dalam syarahan, ceramah umum dan ucapan pemimpin negara.

"Justeru" sebagai penanda wacana berfungsi untuk menceritakan sebab dan kesan sesuatu idea, hujah dan pandangan yang dikemukakan bagi menunjukkan pertalian antara wacana sebelum dan selepasnya.

Frasa "justeru itu" tidak wujud dalam penanda wacana ataupun frasa kerana perkataan "justeru" tidak membawa makna oleh, yang boleh dirangkaikan menjadi oleh itu.

Sumber: DBP

ANTARA DATUK & DATO'

PERBEZAAN ANTARA DATO' & DATUK

Dato' ialah gelaran kehormat bagi penerima Anugerah Darjah Kebesaran yang dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri yang diketuai oleh Sultan atau Raja.

Datuk ialah gelaran kehormat bagi penerima Anugerah Darjah Kebesaran yang dianugerahkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang diketuai oleh Yang Dipertua, seperti Melaka, Sarawak, dan Sabah.

Rujukan:
Buku Protokol di Malaysia Tradisi dan Amalan, terbitan DBP

ANTARA BOLEH & DAPAT

Kata ‘boleh’ dan ‘dapat’ kedua-duanya tergolong sebagai kata bantu yang hadir sebelum frasa, yang bertugas membantu frasa kerja dan frasa sendi nama. Kata ‘boleh’ membawa unsur keizinan atau kebenaran dan tidak menyalahi peraturan. Manakala kata dapat membawa unsur upaya. Contoh penggunaan bagi kedua-dua kata tersebut adalah seperti yang berikut:

a. Kamu boleh pergi ke konsert itu kalau diizinkan ibu.
b. Lesen yang diberi boleh ditarik balik.
c. Sue begitu gembira dapat melakonkan watak Mahsuri.
d. Zamri masih belum dapat melelapkan matanya.

Kata ‘dapat’ sering disalahgunakan dengan ‘boleh’.

Contoh:
Pantun boleh dibahagikan kepada beberapa jenis (salah).
Pantun dapat dibahagikan kepada beberapa jenis (betul).

Kadang-kadang kata ‘boleh’ itu sebenarnya bermaksud ‘mungkin’.

Contoh:
Perkara ini boleh berlaku apabila hilang minat (salah).
Perkara ini mungkin berlaku apabila hilang minat (betul).


Rujukan: DBP

ANTARA BARU & BAHARU

Perbezaan'Antara ‘Baru’ dengan ‘Baharu’

Baru' ialah kata bantu manakala 'baharu' ialah kata adjektif. 'Baru' kalau diterjemahkan ke bahasa Inggeris membawa maksud "just", manakala 'baharu' pula membawa maksud "new" . Dalam erti kata lain, 'baru' berkaitan dengan tempoh masa yang belum lama berlalu seperti dalam contoh berikut:

i. Mereka baru sahaja berkenalan.
ii. Dia baru tiba dari Pulau Pinang.
iii. Mesyuarat itu baru sahaja selesai.

Manakala 'baharu' (new ) pula merupakan kata adjektif yang menerangkan keadaan sesuatu yang berlawanan sifatnya dengan 'lama' atau 'buruk' seperti yang terdapat dalam contoh berikut: kereta baharu, baju baharu, majalah baharu, pelajar baharu, guru baharu, kaedah baharu, teknologi baharu dan sebagainya.

Dari segi morfologi, kata 'baru' tidak boleh menerima imbuhan tetapi boleh menerima bentuk gandaan, iaitu 'baru-baru' seperti dalam ayat: Baru-baru ini dia memenangi Hadiah Sastera Remaja. Manakala kata 'baharu' boleh menerima awalan teR- menjadi 'terbaharu', awalan mempeR- menjadi 'memperbaharu' dan apitan meN-...-i menjadi 'membaharui'.

Dari segi semantik, baharu juga boleh bermaksud moden. Kadang-kadang 'baharu' juga dipendekkan menjadi 'baru' dalam pengunaan harian. Bagaimanapun, ini tidak digalakkan.

FENOMENA SKEPTIKAL

Ahad, 4 April 2010

Fenomena skeptikal= keadaan meragukan