LATIHAN ALIH BENTUK TEKS DIALOG

Khamis, 19 Julai 2012

Alih bentuk teks dialog terdiri daripada pelbagai ragam ayat.Berikut merupakan petikan beberapa dialog berserta contoh jawapannya:Dialog
“Bukankah Lias malas bersekolah? Kalau malas, lebih baik dia tolong aku!”kata Berahim dengan kuat dan tegas.

Jawapan
Berahim menyatakan dengan suara yang kuat dan tegas bahawa Lias malas ke sekolah. Oleh itu lebih baik Lias menolongnya.Dialog
Hasimah tergamam seketika.
“ Betul ke tu Wa? Mak tak pernah cerita pun!”.
Jawapan

i.Hasimah tergamam seketika. Dia inginkan kepastian daripada Wa tentang hal tersebut dan mengatakan bahawa emaknya tidak pernah bercerita sedemikian.

ii. Hasimah tergamam seketika. Dia juga inginkan kepastian daripada tentang hal tersebut. Seterusnya dia memberitahu bahawa emaknya tidak pernah bercerita sedemikian.

iii. Hasimah tergamam seketika. Dia ingin tahu sama ada perkara tersebut benar atau tidak. Seterusnya dia memberitahu kepada Wa bahawa emaknya tidak pernah bercerita sedemikian.Dialog
Jawapan
Yati: Kau kata hidupku tenteram, bahagia?
Hayati mempersoalkan tanggapan Natrah yang mengatakan bahawa kehidupannya tenteram dan bahagia

Natrah: Eh! Hidupkau tak bahagia? Mustahil, Yati.

Natrah hairan dengan penyataan Yati lalu berkata bahawa  adalah mustahil kehidupan Yati tidak bahagia.“Bila kau nak siapkan kajian tu?”Tanya Samat kepada Ajis dengan tiba-tiba.

“Entahlah.  Ini jangkanya seminggu lagi siaplah.” Jawab Ajis.
                                               


“ Sibuk ?”


“Tak ada sibuk apa pun,” Mahani menjawab
.
           
Tiba-tiba Samat bertanya kepada Ajis tentang tarikh dia menyiapkan kajian tersebut.

Ajis memberitahu Sudin bahawa dia sendiri belum pasti tentang hal tersebut. Dia menjelaskan bahawa kajian tersebut dijangka siap dalam tempoh seminggu lagi.

Samat ingin tahu sama ada Ajis sibuk atau tidak.


Ajis menjawab bahawa dia tidak sibuk seperti yang dijangkakan
CONTOH LATIHAN ALIH BENTUK TEKS UNDANG-UNDANG

Rabu, 18 Julai 2012

SOALAN

(A)   PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Bahasa Kebangsaan
152(1) Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis  dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh ahli Parlimen:
Dengan syarat bahawa:
a.       Tiada seorang pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi) atau daripada mengajar atau belajar , apa-apa bahasa lain : dan
b.      Tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh hak mana-mana Kerajaan Negeri bagi memelihara dan meneruskan penggunaan dan penggajian bahasa mana-mana kaum lain dalam Persekutuan.

JAWAPAN:

Bahagian (A) Perlembagaan Malaysia ialah fasal tentang Bahasa Kebangsaan. Perkara 152 (1) menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam sebarang tulisan yang diperuntukkan undang-undang Parlimen. Terdapat syarat bahawa tiada sesiapa pun yang boleh dilarang atau ditahan untuk menggunakan bahasa lain melainkan untuk mengajar, belajar, atau tujuan rasmi. Selain itu, syarat kedua ialah tiada perkara dalam fasal ini yang boleh menyentuh hak kerajaan negeri bagi memlihara dan meneruskan penggunaan dan pembelajaran bahasa kaum lain dalam persekutuan.

KERJA KURSUS BM BAHARU/MODULAR

Ahad, 8 Julai 2012

Kerja Kursus

1 Pengenalan

Dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Bahasa Melayu yang baharu, komponen pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) diterapkan kepada calon sekolah kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu. Melalui PBS, calon dikehendaki menyediakan dua kerja kursus, iaitu kerja kursus pada penggal kedua dan kerja kursus pada penggal ketiga. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus sepanjang pengajian tingkatan enam ialah 25%. Markah bagi komponen kerja kursus ini dijumlahkan dengan markah peperiksaan yang dikendalikan oleh MPM dalam setiap penggal bagi menentukan gred mata pelajaran dan Purata Nilai Gred Keseluruhan.

Pada penggal kedua, calon dikehendaki mengarang esei berformat manakala pada penggal ketiga, calon dikehendaki menghasilkan penulisan ilmiah. Panduan dan arahan tugasan akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my.
Tugasan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

2 Objektif Tujuan kerja kursus ini diadakan adalah untuk menilai dan memperkukuh kebolehan dan keupayaan calon dalam

(a) memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu
(b) menerapkan dan mengaplikasi domain kemahiran insaniah dalam mata
     pelajaran ini
(c) menerapkan kesedaran calon bahawa pembelajaran mata pelajaran ini adalah
     berasaskan pembelajaran sepanjang penggal
(d) mengaplikasi pembelajaran dengan kaedah, teknik, dan strategi yang ilmiah
     seperti dengan memperoleh ilmu melalui sumber kajian, pengumpulan
     maklumat daripada pelbagai sumber, dan menyampaikan dapatan dan
     maklumat dalam bentuk komunikasi yang teratur, jelas, dan sahih.

3 Kerja kursus Penggal Kedua – Penulisan Esei Berformat

1  Pelajar dikehendaki menyediakan esei berformat secara individu.
2 Guru hendaklah menyediakan tajuk soalan esei berformat kepada pelajar.
3 Pelajar dikehendaki menulis sekurang-kurangnya tujuh esei, iaitu satu esei
  bagi setiap format. Ketujuh-tujuh esei tersebut hendaklah disemak dan
   markah purata akan dihantar kepada MPM.
4 Pelajar dikehendaki menulis esei berformat dalam waktu pengajaran dan
  pembelajaran (P & P) Bahasa Melayu.

4 Kerja kursus Penggal Ketiga – Penulisan Esei Ilmiah

1 Esei ilmiah dihasilkan secara berkumpulan dan dibentangkan oleh setiap ahli
  kumpulan mengikut bahagian masing-masing. Guru mentaksir pembentangan
  esei tersebut secara individu.
2 Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat pembentangan selama lima
  minit. Lima minit lagi diperuntukkan untuk sesi soal jawab bagi setiap
  kumpulan.
3 Bagi calon persendirian individu, esei ilmiah dihasilkan dan dibentangkan secara
   individu.
4 Dalam sesi soal jawab, satu soalan daripada guru dan dua soalan daripada
  pelajar hendaklah dibuka kepada semua ahli kumpulan untuk dijawab.
5 Calon digalakkan untuk menggunakan alat bantu yang sesuai, seperti power
   point, LCD, OHP, atau lain-lain untuk memaparkan isi penting pembentangan.
6 Calon tidak dibenarkan membaca keseluruhan teks daripada hasil kajian.
7 Semangat kerja berpasukan hendaklah jelas kelihatan semasa membuat
   pembentangan.
8 Markah penuh pembentangan sebanyak 50 markah diberikan untuk aspek
  kerelevanan, kelancaran, keterampilan, kebahasaan, dan penggunaan alat
  bantu. Wajarannya ialah 40%. Pemberian markah kepada setiap individu
  adalah berdasarkan prestasi pembentangannya.
9 Markah penuh penulisan esei sebanyak 50 markah diberikan untuk tajuk
   kajian, senarai kandungan, penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kaedah
   kajian, dapatan kajian, rumusan kajian, lampiran, dan bibliografi/rujukan.
   Wajarannya ialah 60%. Setiap ahli kumpulan diberikan markah yang sama
   bagi penulisan esei yang dihasilkan.

Sumber : Sukatan Pelajaran Sistem Modular Bahasa Melayu

KETULUSAN KATA PELAJAR, REFLEKSI DIRI

Rabu, 6 Jun 2012

Penanda Huraian Isi Karangan
a.       Hal ini demikian kerana
b.      Hal ini berlaku kerana
c.       Hal ini terjadi kerana
d.      Hal ini disebabkan oleh
e.      Hal ini wujud akibat daripada
f.        Hal ini bersangkut paut dengan
g.       Hal ini berpunca daripada
h.      Hal ini tercetus apabila
i.         Hal ini timbul aapabila

Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Cth : Gejala ragut  yang berleluasa  dewasa ini umpama nanah  masyarakat  (huraian 1) ..........(X)............. membimbangkan semua pihak.(huraian 2)
a.       justeru
b.      malah
c.       malahan
d.      tambahan pula
e.      sementelahan
f.        sekali gus
g.       di samping
h.      bahkan

Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
a.       Walaubagaimanapun
b.      Namun demikian
c.       Daripada perspektif  yang berbeza
d.      Jika dilihat dari sudut lain
e.      Kontradiksinya

LATIHAN 2/4

Ahad, 1 April 2012

Ada pendapat yang mengatakan bahawa sebahagian besar daripada penyakit yang dihidapi oleh manusia pada masa ini berpunca daripada masalah pencemaran. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pendapat ini. Bincangkan.
-sila bina perenggan pendahuluan bagi soalan tersebut.
-pastikan ayat bayangan isi tepat; gunakan pendekatan bersetuju dahulu dengan tajuk, kemudian bincangkan punca-punca lain.
-pastikan perenggan pendahuluan yang dibina ada diselitkan fakta,frasa menarik atau peribahasa

Ketidaktelitian Pelajar dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu

Sabtu, 31 Mac 2012

Makalah ini akan memperkatakan kelemahan yang dimaksudkan itu, berdasarkan latihan karangan murid yang  diminta untuk menjawab Soalan 3 Bahasa Melayu STPM 2010.
          Penglibatan sesetengah remaja dalam kumpulan samseng pada hari ini dikatakan berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?
                Sekiranya dibaca dengan teliti, kehendak soalan tersebut jelas. Soalan itu meminta murid agar mengemukakan pandangan tentang pendapat yang mengatakan bahawa penglibatan sesetengah remaja dalam kumpulan samseng berpunca daripada kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka. Bagi soalan yang sedemikian, murid boleh menjawabnya melalui tiga pendekatan, iaitu:
1.    Bersetuju sepenuhnya dengan pendapat tersebut.
2.    Tidak bersetuju langsung dengan pendapat tersebut.
3.    “Bersetuju sebahagian” dan “tidak bersetuju sebahagian” dengan pendapat yang dikemukakan itu.

Jika bersetuju sepenuhnya, murid hendaklah mengemukakan semua isi tentang kegagalan ibu bapa melaksanakan tanggungjawab yang menyebabkan anak remaja mereka menyertai kumpulan samseng. Jika tidak bersetuju langsung, murid perlu mengemukakan isi lain, iaitu bukan faktor ibu bapa yang menyebabkan remaja menyertai kumpulan samseng. Seandainya memilih pendekatan yang ketiga, murid boleh mengemukakan beberapa isi tentang kegagalan ibu bapa dan beberapa isi tentang faktor lain. Dengan hal yang demikian, pendekatan yang ketiga ternyata lebih memudahkan murid untuk memikirkan isi bagi menulis karangan tersebut.
Walaupun soalan seumpama itu bukan lagi asing bagi murid, sebagai akibat kurang teliti menerima penjelasan guru, masih terdapat murid yang menulis perkara lain yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, terdapat segelintir murid yang turut mengemukakan satu dua isi tentang langkah untuk menangani budaya samseng dalam kalangan remaja. Dalam peperiksaan STPM, isi yang tidak tepat seperti itu tidak diberi apa-apa markah kerana pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketepatan isi dan kejelasan pengolahannya. Bagi tajuk tersebut, sekiranya murid menulis lima isi, iaitu tiga isi tentang punca dan dua isi tentang langkah, dia diberi markah untuk isi punca sahaja. kesilapan yang sedemikian pasti menjejaskan markah karangan murid.
Ada juga segelintir murid yang menulis punca remaja menjadi samseng, bukannya punca mereka melibatkan diri dalam kumpulan samseng. Walaupun tiada perbezaan yang ketara dari segi isi, pengolahannya kurang tepat. Kelemahan sedemikian tidak mungkin berlaku sekiranya murid membaca soalan dan memikirkan isinya dengan teliti sebelum menulisnya.
Selain itu ada juga murid yang kurang teliti semasa mengemukakan isi karangan. Sebagai contoh, beberapa orang murid yang menulis karangan itu telah mengatakan bahawa penglibatan remaja dalam kumpulan samseng berpunca daripada undang-undang yang tidak ketat atau sikap pihak sekolah yang tidak mengambil berat tentang soal disiplin kerana terlalu menumpukan akademik. Isi sedemikian tidak tepat. Hal itu dikatakan demikian kerana dari segi realitinya, kerajaan sentiasa berusaha untuk membanteras gejala samseng, termasuklah mengenakan hukuman penjara terhadap anggota kumpulan samseng, tidak mengira orang tua atau remaja, sekiranya memang terbukti mereka melakukan kesalahan.
Pandangan bahawa pihak sekolah mengabaikan soal disiplin murid juga tidak tepat. Hal itu dikatakan demikian kerana hampir tiada sekolah yang sengaja membiarkan muridnya menyertai kumpulan samseng. Demikian juga sekolah yang tidak sekali-kali mengabaikan soal disiplin murid.
Daripada aspek yang lain pula, kebanyakan murid yang menyokong pendapat tersebut mengatakan bahawa ibu bapa pada hari ini tidak lagi bertanggungjawab kerana mereka hanya tahu bekerja tanpa mengambil berat soal anak. Pernyataan seumpama itu membawa maksud bahawa semua ibu bapa pada hari ini bersikap sedemikian. Apakah perasaan ibu bapa murid sekiranya mereka terbaca karangan anak yang menuduh mereka bersikap demikian? Bukankah lebih wajar sekiranya ditulis terdapat “segelintir” ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing hingga tiada masa untuk bersama-sama anak. Penulis yakin bahawa murid juga tidak bermaksud semua ibu bapa bersikap sedemikian, namun kerana kurang teliti, pendapat yang tersirat gagal disuratkan.
Petikan daripada Pelita Bahasa